imageimage

Công ty TNHH Một thành viên Cao su Sông Bé

08:00

01-10-2018

image

16:00

17-10-2018


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

23-10-2018

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

25-10-2018

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

31-10-2018

image

16:00

01-11-2018


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

26-10-2018

image

16:00

03-11-2018


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần