imageimage

Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước Trà Vinh

08:00

06-04-2016

image

16:00

26-04-2016


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

04-05-2016

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

06-05-2016

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

09-05-2016

image

16:00

13-05-2016


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

07-05-2016

image

16:00

16-05-2016


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần