imageimage

Công ty TNHH Một thành viên Chè Biển Hồ

08:00

05-07-2018

image

16:00

23-07-2018


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

27-07-2018

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

13:30

31-07-2018

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

01-08-2018

image

16:00

07-08-2018


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

01-08-2018

image

16:00

10-08-2018


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần