imageimage

Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Môi trường Đô thị Đồng Nai

08:00

17-08-2015

image

16:00

03-09-2015


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

09-09-2015

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

11-09-2015

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

14-09-2015

image

16:00

18-09-2015


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

12-09-2015

image

16:00

21-09-2015


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

4,248,600

10,100


10
10
 

 

image 70 image