imageimage

Công ty TNHH một thành viên Haprosimex

08:30

27-12-2016

image

15:30

17-01-2017


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

20-01-2017

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

24-01-2017

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

25-01-2017

image

16:00

04-02-2017


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

25-01-2017

image

16:00

06-02-2017


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần