imageimage

Công ty TNHH Một thành viên Môi trường Đô thị An Giang

08:00

23-03-2018

image

16:00

10-04-2018


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

16-04-2018

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

18-04-2018

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

19-04-2018

image

16:00

26-04-2018


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

19-04-2018

image

16:00

28-04-2018


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần