imageimage

Công ty TNHH Một thành viên Phà An Giang

08:00

10-09-2020

image

16:00

01-10-2020


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

07-10-2020

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

09-10-2020

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

12-10-2020

image

16:00

16-10-2020


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

10-10-2020

image

16:00

19-10-2020


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần