imageimage

Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dầu khí Đồng Tháp

08:00

13-08-2018

image

16:00

29-08-2018


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

05-09-2018

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

07-09-2018

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

13-09-2018

image

16:00

14-09-2018


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

08-09-2018

image

16:00

17-09-2018


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần