imageimage

Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Kiên Giang

08:00

15-03-2017

image

16:00

31-03-2017


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

07-04-2017

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

11-04-2017

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

12-04-2017

image

16:00

18-04-2017


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

12-04-2017

image

16:00

21-04-2017


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần