imageimage

Công ty TNHH Một thành viên Vatuco.378

08:30

03-01-2017

image

15:30

07-02-2017


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

10-02-2017

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

14-02-2017

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

16-02-2017

image

16:00

21-02-2017


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

15-02-2017

image

16:00

24-02-2017


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần