imageimage

Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Bình Phước

08:00

15-01-2016

image

16:00

03-02-2016


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

16-02-2016

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

18-02-2016

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM

08:00

19-02-2016

image

16:00

25-02-2016


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

19-02-2016

image

16:00

29-02-2016


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần