imageimage

Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp An Giang

08:00

29-09-2020

image

16:00

26-10-2020


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

22-10-2020

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

26-10-2020

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

27-10-2020

image

16:00

02-11-2020


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

27-10-2020

image

16:00

05-11-2020


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần