imageimage

Công ty TNHH MTV 145

08:30

19-10-2017

image

15:30

09-11-2017


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

14-11-2017

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

16-11-2017

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

20-11-2017

image

16:00

23-11-2017


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

17-11-2017

image

16:00

26-11-2017


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần