imageimage

Công ty TNHH MTV Bến xe - Bến tàu Quảng Ninh

08:30

03-03-2016

image

15:30

23-03-2016


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

28-03-2016

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

30-03-2016

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

01-04-2016

image

16:00

06-04-2016


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

31-03-2016

image

16:00

09-04-2016


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần