imageimage

Công ty TNHH MTV Cà phê Thắng Lợi

08:00

04-03-2019

image

16:00

20-03-2019


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

26-03-2019

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

28-03-2019

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

03-04-2019

image

16:00

04-04-2019


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

29-03-2019

image

16:00

06-04-2019


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần