imageimage

Công ty TNHH MTV Cảng Sài Gòn

08:00

04-06-2015

image

16:00

22-06-2015


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

26-06-2015

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

30-06-2015

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM

08:00

01-07-2015

image

16:00

07-07-2015


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

01-07-2015

image

16:00

10-07-2015


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần