imageimage

Công ty TNHH MTV Cao su Tân Biên

08:00

05-02-2016

image

16:00

03-03-2016


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

09-03-2016

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

11-03-2016

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM

08:00

14-03-2016

image

16:00

18-03-2016


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

12-03-2016

image

16:00

21-03-2016


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần