imageimage

Công ty TNHH MTV Cấp nước Gia Lai

08:00

04-07-2016

image

16:00

20-07-2016


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

26-07-2016

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

28-07-2016

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

29-07-2016

image

16:00

04-08-2016


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

29-07-2016

image

16:00

07-08-2016


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần