imageimage

Công ty TNHH MTV Cấp nước Hải Phòng

08:30

10-01-2015

image

15:30

30-01-2015


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

04-02-2015

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

10:30

06-02-2015

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

10-02-2015

image

16:00

13-03-2015


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

09-02-2015

image

16:00

14-02-2015


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần