imageimage

Công ty TNHH MTV Cấp nước Kon Tum

08:00

29-08-2018

image

15:30

19-09-2018


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

24-09-2018

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

26-09-2018

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

28-09-2018

image

16:00

03-10-2018


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

27-09-2018

image

16:00

06-10-2018


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần