imageimage

Công ty TNHH MTV Cấp nước Thanh Hóa

08:30

14-01-2016

image

15:30

04-02-2016


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

16-02-2016

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

18-02-2016

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

22-02-2016

image

16:00

25-02-2016


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

19-02-2016

image

16:00

27-02-2016


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần