imageimage

Công ty TNHH MTV Cấp nước và Đầu tư Xây dựng Đắk Lắk

08:00

07-01-2019

image

16:00

23-01-2019


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

29-01-2019

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

15:00

31-01-2019

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

13-02-2019

image

16:00

14-02-2019


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

01-02-2019

image

16:00

15-02-2019


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần