imageimage

Công ty TNHH MTV Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp

08:00

20-01-2017

image

16:00

14-02-2017


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

20-02-2017

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

22-02-2017

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

23-02-2017

image

16:00

01-03-2017


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

23-02-2017

image

16:00

04-03-2017


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần