imageimage

Công ty TNHH MTV Cấp nước và Xây dựng Quảng Trị

08:30

25-11-2015

image

15:30

15-12-2015


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

18-12-2015

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

10:00

22-12-2015

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

24-12-2015

image

16:00

29-12-2015


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

23-12-2015

image

16:00

31-12-2015


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần