imageimage

Công ty TNHH MTV Cấp nước Yên Bái

08:30

01-10-2015

image

15:30

21-10-2015


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

26-10-2015

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

28-10-2015

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

30-10-2015

image

16:00

04-11-2015


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

29-10-2015

image

16:00

06-11-2015


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần