imageimage

Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bắc Giang

08:00

02-06-2015

image

16:00

22-06-2015


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

25-06-2015

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

29-06-2015

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

01-07-2015

image

16:00

06-07-2015


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

30-06-2015

image

16:00

09-07-2015


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần