imageimage

Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Phước

08:00

08-01-2016

image

16:00

26-01-2016


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

01-02-2016

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

03-02-2016

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM

08:00

04-02-2016

image

16:00

17-02-2016


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

04-02-2016

image

16:00

15-02-2016


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần