imageimage

Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Cần Thơ

08:00

21-04-2015

image

16:00

12-05-2015


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

18-05-2015

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

20-05-2015

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM

08:00

21-05-2015

image

16:00

27-05-2015


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

21-05-2015

image

16:00

01-06-2015


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần