imageimage

Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Lâm Đồng

08:00

19-12-2017

image

16:00

05-01-2018


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

11-01-2018

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

15-01-2018

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

16-01-2018

image

16:00

22-01-2018


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

16-01-2018

image

16:00

25-01-2018


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần