imageimage

Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Tuyên Quang

08:30

21-09-2016

image

15:30

11-10-2016


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

14-10-2016

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

18-10-2016

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

20-10-2016

image

16:00

25-10-2016


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

19-10-2016

image

16:00

28-10-2016


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần