imageimage

Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước và Môi trường Kiến Tường

08:00

05-01-2016

image

16:00

21-01-2016


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

27-01-2016

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

15:00

29-01-2016

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM

08:00

01-02-2016

image

16:00

05-02-2016


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

30-01-2016

image

16:00

15-02-2016


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần