imageimage

Công ty TNHH MTV Chè Bàu Cạn

08:00

19-12-2016

image

16:00

05-01-2017


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

11-01-2017

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

13-01-2017

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

16-01-2017

image

16:00

20-01-2017


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

14-01-2017

image

16:00

23-01-2017


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần