imageimage

Công ty TNHH MTV Cơ khí Đóng tàu - Vinacomin

08:00

26-05-2015

image

16:00

16-06-2015


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

19-06-2015

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:30

23-06-2015

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

25-06-2015

image

16:00

30-06-2015


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

24-06-2015

image

16:00

03-07-2015


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần