imageimage

Công ty TNHH MTV Cơ khí Tây Ninh

08:00

11-09-2015

image

16:00

29-09-2015


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

05-10-2015

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

07-10-2015

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM

08:00

08-10-2015

image

16:00

14-10-2015


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

08-10-2015

image

16:00

19-10-2015


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần