imageimage

Công ty TNHH MTV Công trình giao thông công chánh

08:00

21-07-2015

image

16:00

06-08-2015


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

12-08-2015

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

14-08-2015

image


Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

17-08-2015

image

16:00

21-08-2015


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

15-08-2015

image

16:00

24-08-2015


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần