imageimage

Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông Sài Gòn

08:00

06-01-2016

image

16:00

22-01-2016


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

28-01-2016

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

01-02-2016

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM

08:00

02-02-2016

image

16:00

15-02-2016


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

02-02-2016

image

16:00

15-02-2016


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần