imageimage

Công ty TNHH MTV Đầu tư Việt Hà

08:30

29-12-2015

image

15:30

19-01-2016


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

22-01-2016

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

26-01-2016

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

28-01-2016

image

16:00

02-02-2016


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

27-01-2016

image

16:00

05-02-2016


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần