imageimage

Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Vạn Tường

08:30

21-03-2018

image

15:30

10-04-2018


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

13-04-2018

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

14:00

17-04-2018

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

19-04-2018

image

16:00

24-04-2018


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

18-04-2018

image

16:00

27-04-2018


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần