imageimage

Công ty TNHH MTV Dệt 19/5 Hà Nội

08:30

07-01-2016

image

15:30

28-01-2016


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

02-02-2016

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

04-02-2016

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

15-02-2016

image

16:00

18-02-2016


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

05-02-2016

image

16:00

23-02-2016


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần