imageimage

Công ty TNHH MTV Địa chất mỏ - TKV

08:30

22-10-2015

image

15:30

12-11-2015


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

17-11-2015

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

10:00

19-11-2015

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

23-11-2015

image

16:00

26-11-2015


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

20-11-2015

image

16:00

27-11-2015


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần