imageimage

Công ty TNHH MTV Địa chính Hà Nội

08:00

17-04-2015

image

16:00

12-05-2015


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

15-05-2015

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

19-05-2015

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

21-05-2015

image

16:00

26-05-2015


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

20-05-2015

image

16:00

29-05-2015


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần