imageimage

Công ty TNHH MTV Du lịch - Thương mại Kiên Giang

08:00

03-03-2017

image

16:00

21-03-2017


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

27-03-2017

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

29-03-2017

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

30-03-2017

image

16:00

05-04-2017


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

30-03-2017

image

16:00

08-04-2017


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần