imageimage

Công ty TNHH MTV Du lịch và Xúc tiến Đầu tư

08:00

21-05-2015

image

16:00

10-06-2015


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

15-06-2015

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

10:00

17-06-2015

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

19-06-2015

image

16:00

24-06-2015


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

18-06-2015

image

16:00

26-06-2015


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần