imageimage

Công ty TNHH MTV Giống cây trồng Hải Dương

08:30

02-11-2015

image

15:30

20-11-2015


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

25-11-2015

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

27-11-2015

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

01-12-2015

image

16:00

04-12-2015


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

30-11-2015

image

16:00

07-12-2015


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần