imageimage

Công ty TNHH MTV Giống gia súc Hà Nội

08:30

27-08-2015

image

15:30

17-09-2015


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

22-09-2015

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

24-09-2015

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

28-09-2015

image

16:00

01-10-2015


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

25-09-2015

image

16:00

02-10-2015


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần