imageimage

Công ty TNHH MTV Giống gia súc Hải Dương

08:00

03-08-2020

image

15:30

24-08-2020


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

27-08-2020

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

31-08-2020

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

01-09-2020

image

16:00

07-09-2020


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

31-08-2020

image

16:00

09-09-2020


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần