imageimage

Công ty TNHH MTV Hãng phim Hoạt hình Việt Nam

08:30

30-03-2016

image

15:30

20-04-2016


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

25-04-2016

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

27-04-2016

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

29-04-2016

image

16:00

06-05-2016


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

28-04-2016

image

16:00

07-05-2016


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần