imageimage

Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải - TKV

08:00

17-05-2021

image

15:30

10-06-2021


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

15-06-2021

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

17-06-2021

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

21-06-2021

image

16:00

25-06-2021


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

17-06-2021

image

16:00

25-06-2021


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

404,400

15,550


00
00
 

 

image 120 image