imageimage

Công ty TNHH MTV In báo Nghệ An

08:00

05-03-2021

image

15:30

29-03-2021


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

01-04-2021

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

05-04-2021

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

06-04-2021

image

16:00

09-04-2021


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

05-04-2021

image

16:00

14-04-2021


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

3,355,370

12,000


00
00
 

 

image 39 image