imageimage

Công ty TNHH MTV In Tài chính

08:30

29-09-2015

image

15:30

19-10-2015


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

22-10-2015

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

26-10-2015

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

28-10-2015

image

16:00

02-11-2015


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

27-10-2015

image

16:00

05-11-2015


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần